நோய் சுட்டி

நோய் சுட்டி

Jump to:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

கடுமையான குரல்வளை சுவாசக்குழாய் நோய்த்தொற்றுகள் (அலறல்)(ALRI)

B

பக்ட்ரீறியா வயிற்றுப்போக்கு (ஷிகெல்லோசிஸ்)

C

D

H

I

J

ஜப்பானிய என்செபாலிடிஸ்

L

தொழுநோய்

M

P

இளம்பிள்ளைவாதம்

R

வெறிநாய்க்கடி

S

மண்ணினால் பரவும் ஹெல்மின்தியாசிஸ்: அஸ்காரியாசிஸ், ஹூக்வோர்ம் தொற்று மற்றும் முடக்கு வாதம்

T

காசநோய் (TB)

இசிவுநோய்

Z

ஜிகா வைரஸ் (ZIKV)