நிகழ்காலம் / வரலாறு

நிகழ்காலம் மற்றும் வரலாற்று டெங்கு நிலைமைகள்

சமீபத்திய வரைபடம்

Dengue_District_Apr_2019_Aug_2020
மாவட்ட அளவிலான டெங்கு தொற்றுக்கள் வரைபடம் – ஏப்ரல் 2019 முதல் ஆகஸ்ட் 2020 வரை

வரலாற்று வரைபடம்

District Dengue CaseData Jan2000 to Aug2020
மாவட்ட அளவிலான டெங்கு தொற்றுக்கள் வரைபடம் – ஜனவரி 2000 முதல் ஆகஸ்ட் 2020 வரை