රෝග ලැයිස්තුව

Disease Index

Jump to:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

උග්‍ර පහළ ශ්වසන පත්‍රික ආසාදනය (ALRI)

B

බැසීල අතිසාරය

C

D

H

I

ඉන්ෆ්ලුවෙන්සා

J

ජපන් එන්සෙෆලයිටිස්

L

M

P

බාලක පක්ෂඝාත රෝගය පෝලියෝ (Poliomyeletis)

R

ජලභීතිකා රෝගය

S

පසෙන් සම්ප්‍රේෂිත භෙල්මින්ත්ස්: ඇස්කාරියාසිස්, කොකුපනු ආසාදනය සහ ට්‍රයිචියුරියාසිස්

T

Z

සිකා වෛරසය (ZIKV)