අපිව සම්බන්ධ කරන්න

ලිපිනය:

නඩත්තු කාර්යාලය මහවැලි හෙඩ්වර්ක්ස් අංශය, දීගන, රජවැල්ල, ශ්‍රී ලංකාව.

දුරකථන:

081 237 6746

විද්යුත් තැපෑල:

info@disease.lk

සමාජ මාධ්‍ය: