වත්මන් සහ ඉතිහාසය

වත්මන් සහ ඉතිහාසය

ඩෙංගු තත්වයන්

කාලීන සිතියම

Dengue_District_Apr_2019_Aug_2020
ඩෙංගු දිස්ත්‍රික් මට්ටමේ සිද්ධි සිතියම – 2019 අප්‍රේල් සිට 2020 අගෝස්තු දක්වා

ඓතිහාසික සිතියම

District Dengue CaseData Jan2000 to Aug2020
ඩෙංගු දිස්ත්‍රික් මට්ටමේ සිද්ධි සිතියම – 2000 ජනවාරි සිට 2020 අගෝස්තු දක්වා