අවදානම

අවදානම සහ නිරාවරණය

ශ්‍රී ලංකාවේ ළමයි සහ ගර්භනී මව්වරු ඩෙංගු රෝගයට ගොදුරු වීමේ වැඩි අවදානමක් ඇත. ගර්භණී සමයේදී ඩෙංගු ආසාදනය මවට සහ අලුත උපන් දරුවාට අවදානමකි, එය නොමේරූ උපත්, කළල  මියයාම වැනි ගැටළු වලට මග පාදයි. (කාරියාවසම් සහ සේනානායක, 2010). මීට අමතරව, ළමුන් ඩෙංගු ආසාදනයට ගොදුරු වීමේ වැඩි අවදානමක් ඇත්තේ විශේෂයෙන් වයස අවුරුදු 6-18 අතර වයස් කාණ්ඩයෙනි. (නදීකා සහ වෙනත් අය, 2014). අවදානම් විශ්ලේෂණයන් සිදු කිරීම සඳහා ජන විකාශනය, සංක්‍රමණය සහ නාගරීකරණය සමඟ අනෙකුත් සමාජ-ආර්ථික හා සමාජ-සංස්කෘතික සාධක සැලකිල්ලට ගත යුතුය (සුබෙයාර් සහ වෙනත්, 2006).