අප අමතන්න
ලිපිනය:

නඩත්තු කාර්යාලය, මහවැලි හෙඩ්වර්ක්ස් අංශය, දීගනා ගම්මානය රජවැල්ල, ශ්‍රී ලංකාව.

දුරකතන අංකය:

081 237 6746

විද්යුත් තැපෑල:

info@disease.lk

Follow Us