இசிவு நோய்

இசிவுநோய்

க்ளோஸ்ட்ரிடியம் டெட்டானி என்ற வித்து உருவாக்கும் பாக்டீரியாவுடன் காயங்கள் மாசுபடுவதால் டெட்டனஸ் ஏற்படுகிறது. பாக்டீரியம் டெட்டானோஸ்பாஸ்மின் (டெட்டானஸ் டோக்ஸாய்டு, TT) என்ற நியூரோடாக்சினை உருவாக்குகிறது, இது தசை பிடிப்பு மற்றும் சுருக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது, நிலையான புன்னகை, பூட்டப்பட்ட தாடை மற்றும் முதுகு வளைவு மற்றும் திடீர், பொதுவான வலிப்புத்தாக்கங்கள்.

அறிகுறிகள்

தசைப்பிடிப்பு மற்றும் சுருக்கம், நிலையான புன்னகை, பூட்டிய தாடை மற்றும் முதுகு வளைவு, மற்றும் திடீர், பொதுவான வலிப்புத்தாக்கங்கள்

தொற்று இயற்றிகள்

தொற்று முகவர் சி. டெட்டானி என்ற பாக்டீரியா ஆகும்.

பரிமாற்ற முறை

சி. டெட்டானி வித்திகள் – மண் மற்றும் விலங்குகளின் (மனிதர்கள் உட்பட) இரைப்பைக் குழாயில் உலகளவில் காணப்படும் – மண் அல்லது பொருள்கள் வழியாக எந்த வகையான காயங்கள் (திறந்த காயங்கள், துளையிடப்பட்ட காயங்கள் அல்லது அறுவை சிகிச்சை தளங்கள்) மூலம் உடலில் அறிமுகப்படுத்தப்படும் போது தொற்று ஏற்படுகிறது. விலங்கு அல்லது மனித மலத்தால் மாசுபட்டது.  மருத்துவ கவனிப்புக்கு மிகவும் அற்பமானதாகக் கருதப்படும் காயங்களைத் தொடர்ந்து வழக்குகள் உள்ளன.

பிறந்த குழந்தை டெட்டனஸ் பொதுவாக தொப்புள் கொடி வழியாக வித்திகளை அறிமுகப்படுத்துவதன் மூலம் ஏற்படுகிறது (எ.கா. பிரசவத்தின் போது தொப்புள் கொடியை வெட்டுவதற்கு அசுத்தமான கருவியைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் அல்லது பிரசவத்திற்குப் பிறகு தொப்புள் தண்டுக்கு அசுத்தமான பொருட்களைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம்).

தடுப்பு

நோய்த்தடுப்பு தடுப்பு சிறந்த வழிமுறையாகும்; உத்திகள் அடங்கும்:

  • தடுப்பூசியின் அவசியம் குறித்து பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துதல்
  • TT உடன் உலகளாவிய செயலில் நோய்த்தடுப்பு (அல்லது TT கொண்ட தடுப்பூசிகள்)
  • பஞ்சர், ஏவுகணை, தீக்காயம் மற்றும் செப்சிஸ் காயங்கள் போன்ற டெட்டனஸ் பாதிப்புக்குள்ளான காயங்களுக்கு TT பிளஸ் டெட்டனஸ் இம்யூனோகுளோபுலின் (கிடைத்தால்) முழு முதன்மை படிப்பு; மண் அல்லது உரத்தால் மாசுபட்டவை; மற்றும் 6 மணி நேரத்திற்கும் மேலான காயம்

தாய்வழி மற்றும் பிறந்த குழந்தை டெட்டனஸைத் தடுப்பதற்கு TT உடன் தாய்வழி தடுப்பூசி மற்றும் சுகாதாரமான பிரசவ நடைமுறைகளைப் பயன்படுத்துதல் (எ.கா. பயிற்சி பெற்ற உதவியாளரின் உதவி, சுத்தமான சுகாதார வசதியில் பிரசவம் மற்றும் தீங்கு விளைவிக்கும் பாரம்பரிய நடைமுறைகளை மாற்றியமைத்தல்) தேவைப்படுகிறது.

குறிப்புகள்

  1. WHO தடுப்பூசி-தடுக்கக்கூடிய நோய்கள் கண்காணிப்பு அமைப்பு. ஜெனீவா, உலக சுகாதார அமைப்பு, 2009 (WHO_IVB_2009_eng.pdf).
  2. டெட்டனஸுக்கு எதிரான தடுப்பூசிக்கான வழிகாட்டுதல்கள். இலங்கை, சுகாதார மற்றும் ஊட்டச்சத்து அமைச்சகம், திகதி இல்லை (tenanus-2012-03-23.pdf (epid.gov.lk)).

மேலும் படிக்க

காயம் தொற்று தடுப்பு மற்றும் மேலாண்மை. ஜெனீவா, WHO, 2010 (Prevention and management of wound infection